รายชื่อนศ.
รายวิชา103202 : NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
2 B6137502 นายนนทวัชร เปรมจิตร์  PE10
3 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
4 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE10
5 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
6 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
7 B6214685 นางสาวสุพัตรา ชัยมงคล  PE10
8 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE10
9 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE10
10 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE10
11 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
12 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
13 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  PE10
14 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  PE10
15 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  PE10
16 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
17 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE10
18 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.