รายชื่อนศ.
รายวิชา103202 : NUMERICAL METHODS FOR COMPUTER
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6137540 นางสาวพัชรวลี แก้วดวงตา  PE10
2 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE10
3 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
4 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
5 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE10
6 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE10
7 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
8 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
9 B6112349 นางสาวเพชรรัตน์ มิดสันเทียะ  PE10
10 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
11 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE10
12 B6108106 นางสาวชนัญชิดา นัดครบุรี  PE10
13 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
14 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
15 B6102753 นางสาวกาญจนา กระโพธิ์  PE10
16 B6100179 นางสาวประภัสสร ปวงประชัง  PE10
17 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE10
18 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
19 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
20 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
21 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
22 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.