รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม25
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6313012 นายพัฒนชัย ชัยมงคล  SPORTS SCIENCE
2 B6319793 นายจารุเดช ประสานเชื้อ  SPORTS SCIENCE
3 B6331405 นายธนากร เหินชัย  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6300142 นางสาวสรนันท์ บุญมาก  N/A
5 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE
6 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME
7 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE
8 B6304522 นางสาวสุวนันท์ ร้าวกระโทก  Agricultural and Food Engineering
9 B6307592 นายนันทเชษฐ์ คำเเดง  N/A
10 B6308728 นายภาณุวัฒน์ ภักดี  N/A
11 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING
12 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering
13 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  Agricultural and Food Engineering
14 B6316297 นายปรัชญาทวี ปัญญาประดิษฐ์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
15 B6316921 นางสาวนาราพรหม เหลืองภิรมย์  N/A
16 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A
17 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE
18 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering
19 B6317881 นางสาวชลธิชา ไพเราะ  N/A
20 B6318765 นางสาวธิดารัตน์ นาทศรีทา  TCE
21 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A
22 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering
23 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering
24 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A
25 B6321574 นางสาววิกันต์ดา จิมจะโป๊ะ  N/A
26 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6323066 นางสาวเพ็ญผกา ทองเลิศ  PE
28 B6323073 นายเฉลิมเกียรติ บุญดา  Metallurgical Engineering
29 B6324391 นายณัฐวัฒน์ สารทอง  Mechatronics Engineering
30 B6324537 นายพรประเสริฐ นาฮ่อม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
31 B6326036 นางสาวอัญชิษฐา มุ่งหน้าที่  Mechatronics Engineering
32 B6326258 นายสรศักดิ์ มอบสูงเนิน  N/A
33 B6327255 นายชยุตม์ สุขโข  ME
34 B6331481 นายเชฏฐพัฒน์ ทองกลาง  Mechatronics Engineering
35 B6331634 นายกรกวินทร์ โลเกตุ  N/A
36 B6331757 นายจักรพงศ์ เขียนสันเทียะ  N/A
37 B6332211 นางสาวธนพร จอหวัง  N/A
38 B6332792 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก  N/A
39 B6334819 นางสาวกณิศา วานิช  Mechatronics Engineering
40 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.