รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม24
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร  SPORTS SCIENCE10
2 B6331429 นายวิทยา สุโขรัมย์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING10
4 B6237509 นายทศพล บวดขุนทด  PRECISION ENGINEERING10
5 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A10
6 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A10
7 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
8 B6304874 นายกฤษฎา โคตถา  TCE10
9 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์  N/A10
10 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering10
11 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
12 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE10
13 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE10
14 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6311773 นายรชต เผือกประดิษฐ  TCE10
16 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering10
17 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A10
18 B6319007 นางสาวปาริฉัตร แก้วหานาม  N/A10
19 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering10
20 B6321079 นายอัษฎาวุฒิ ขจรกลิ่น  N/A10
21 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE10
23 B6321567 นางสาววิมลเลขา ราชโยธา  N/A10
24 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A10
25 B6323707 นางสาวจิราภรณ์ ประเมินชัย  Metallurgical Engineering10
26 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6326395 นายภานุพล จับชิ้น  CPE10
28 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE10
30 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A10
31 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
33 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A10
34 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A10
35 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A10
36 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร  N/A10
37 B6334420 นางสาวสุภาวดี ศรีนอก  PE10
38 B6334949 นางสาวฑาริกา ทองทิพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
39 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
40 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.