รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME
2 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE
3 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering
4 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering
5 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING
6 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE
7 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE
8 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering
9 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE
10 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE
11 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE
12 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE
14 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE
15 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME
16 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE
17 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE
18 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE
19 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering
20 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE
22 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE
23 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE
24 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE
25 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING
26 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
27 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering
28 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE
29 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering
30 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A
31 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE
32 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering
33 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE
34 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering
35 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE
36 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering
37 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING
38 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering
39 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  PE
40 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.