รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6337056 นางสาวธัญภา เกษมสิรภพ  PRECISION ENGINEERING10
2 B6336998 นายกันตพัฒน์ พรวสุเลิศโภคิน  Mechatronics Engineering10
3 B6336332 นางสาวจุฑารัตน์ จิตผ่องแท้  PRECISION ENGINEERING10
4 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
5 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering10
6 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
7 B6331795 นายจิรวัฒน์ จันทร์โพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
8 B6331542 นางสาวสมฤดี อินทร์มนตรี  Mechatronics Engineering10
9 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
10 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering10
11 B6327989 นางสาวกมลชนาถ โยธะวงค์  Electronic Engineering10
12 B6327675 นายอภิวิชญ์ พลนิกาย  N/A10
13 B6327668 นายศรคม น้อยลา  N/A60
14 B6327446 นางสาวรัตนพร กล้าหาญ  TCE10
15 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
16 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A10
17 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering10
18 B6326043 นายพชร สากุล  Automotive Engineering10
19 B6323042 นายกิติศักดิ์ ผลอ้อ  N/A12
20 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6321383 นายธนวัฒน์ ชะฎาทอง  Metallurgical Engineering10
23 B6321345 นายธนากร โชคพิมาย  N/A60
24 B6321284 นายกิตติ ครุฑใจกล้า  N/A10
25 B6321277 นางสาวภัทรานิษฐ์ ศรีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
26 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering10
27 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING10
28 B6318284 นายนภัสรพี ผิวคำสิงห์  Environmental Engineering10
29 B6317508 นายจิรภาส น่าชม  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6308063 นางสาวพรนภา สีลอด  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6307288 นางสาววิภาดา แสนมหา  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6305635 นายเลอศักดิ์ รองศักดิ์  TCE10
34 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING10
35 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering10
36 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE10
37 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE10
38 B6303808 นายศิรวุฒิ วงศ์พล  TCE10
39 B6302337 นายวรัญธร จารุมาลัย  CPE10
40 B6300319 นางสาวสุมิตรา สาทิพจันทร์  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.