รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE
3 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering
4 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering
5 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข  Agricultural and Food Engineering
6 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส  PE
7 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering
8 B6307363 นายเทพพิทักษ์ รักพึ่ง  ChemE
9 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering
10 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME
11 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
12 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
13 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE
14 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE
15 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering
16 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง  ChemE
17 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE
18 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering
19 B6316822 นางสาวจุฑามาศ โตนสันเทียะ  Metallurgical Engineering
20 B6317706 นายฐิติพันธุ์ โสตะวงศ์  Intelligent Manufacturing Engineering
21 B6317720 นางสาวอรทัย เพื่อนรัมย์  TCE
22 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE
23 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE
24 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering
25 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering
26 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A
27 B6324308 นางสาวณัญฑิญา มะโนบาล  Mechatronics Engineering
28 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE
29 B6326739 นางสาวศิวารักษ์ คำมี  Intelligent Manufacturing Engineering
30 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE
31 B6327194 นางสาวฐิติพร สามิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
32 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering
33 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering
34 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING
35 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE
36 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE
37 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME
38 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A
39 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering
40 B6335632 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.