รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6102258 นายศิลปชัย พรมพินิจ  Mechatronics Engineering
2 B6237288 นายสุริยะ ประสานชาติ  PRECISION ENGINEERING
3 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A
4 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE
5 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE
6 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE
7 B6305086 นายชติพนธ์ เหล่าเจริญ  N/A
8 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE
9 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME
10 B6307301 นายนวพล ต้นบุญ  IE
11 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering
12 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering
13 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE
15 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering
16 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE
17 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering
18 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE
19 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering
20 B6317737 นางสาวอนิศรา ภูกันดาน  N/A
21 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering
22 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering
23 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING
24 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A
25 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A
26 B6319106 นางสาวชลธิชา แซวรัมย์  N/A
27 B6319120 นายณัฐวุฒิ ถาวรสาลี  CERAMIC ENGINEERING
28 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A
29 B6323134 นายปฐมภพ บุญณรงค์  N/A
30 B6324407 นายชนาธิป ประสงค์ดี  Mechatronics Engineering
31 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE
32 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A
33 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE
34 B6331603 นายพลพิพัฒน์ แสงเย็น  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
35 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering
36 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A
37 B6336509 นายพีระพงศ์ เภาด้วง  PRECISION ENGINEERING
38 B6336622 นายไพรัช สงเคราะห์  PRECISION ENGINEERING
39 B6337261 นายชาญชล ประดิษฐภูมิ  PRECISION ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.