รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
2 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME10
3 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE10
5 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  Agricultural and Food Engineering10
6 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering10
8 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
9 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
10 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น  TCE10
11 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
12 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา  Environmental Engineering10
13 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
14 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน  Agricultural and Food Engineering10
17 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering10
19 B6311476 นางสาวปณิตา ปักษาชาติ  N/A10
20 B6317065 นายธีรเมธ วงษ์หาแก้ว  N/A10
21 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering10
23 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE10
24 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6318703 นายสุรศักดิ์ มาตสอน  N/A10
27 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A10
28 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก  N/A10
29 B6326982 นายกฤตภาส ใหญ่โนนสูง  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE10
31 B6327743 นางสาวฏิญาพร ต่อเติมตระกูล  N/A10
32 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering10
33 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
34 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย  CE10
35 B6331696 นางสาวกัญญามาศ จำเปีย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6331931 นายชัยกมล ปัญญาสมบัติ  Geological Engineering10
37 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
38 B6334246 นายธีรธม สายสุจริต  N/A10
39 B6334529 นายพุฒิพงศ์ เล็กทรัพย์  N/A10
40 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.