รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6320010 นางสาวศรัชชา โฆษวัฒนกุล  FOOD TECHNOLOGY
2 B6302801 นางสาวจิตรกัญญา กูลพิมาย  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME
4 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING
5 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING
6 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  CERAMIC ENGINEERING
7 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING
8 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์  CERAMIC ENGINEERING
9 B6225612 นายนคพงศ์พันธ์ ศรีสุก  CERAMIC ENGINEERING
10 B6225513 นางสาวศรัญญา เกาะม่วงหมู่  CERAMIC ENGINEERING
11 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering
12 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  PE
13 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
14 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering
15 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING
16 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6213527 นางสาวนันธิณี ทิศกระโทก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6213350 นางสาวรวินท์นิภา โสดสงค์  CERAMIC ENGINEERING
20 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  Geological Engineering
23 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
24 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
26 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering
27 B6114954 นายจีรศักดิ์ สมศรี  Electronic Engineering
28 B6114695 นายไชยวัฒน์ ศิริวัฒน์ธนรักษ์  Electronic Engineering
29 B6114145 นายพรภวิษย์ วิเศษวงษา  Electronic Engineering
30 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CERAMIC ENGINEERING
31 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE
32 B6104054 นางสาวเสาวลักษณ์ ครองเคหา  CERAMIC ENGINEERING
33 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering
34 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering
35 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING
36 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering
37 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.