รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม26
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  EE
2 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE
3 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  EE
4 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  EE
5 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  EE
6 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  EE
7 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  EE
8 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  EE
9 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  EE
10 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  EE
11 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  EE
12 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  EE
13 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  EE
14 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  EE
15 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE
16 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE
17 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
18 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
19 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE
20 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE
21 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE
22 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE
23 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE
24 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE
25 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE
26 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE
27 B6214722 นายทัตสรวง สองเมือง  EE
28 B6214586 นางสาวนันทนา จำรองเพ็ง  EE
29 B6214579 นายวุฒินันท์ สุระขันต์  EE
30 B6214395 นางสาววลัยลักษณ์ สุขสุทธิ์  EE
31 B6213930 นางสาวกิติยา ทัพซ้าย  EE
32 B6213732 นายวิทวัส ภาษี  EE
33 B6213541 นายสุทธิพงษ์ เดชจินดา  EE
34 B6213374 นายสหัสวรรษ ลาโยธี  EE
35 B6210755 นายปวิธ สกลเกียรติขจร  EE
36 B6210748 นางสาวกิตติยา ศรีธาตุ  EE
37 B6210731 นายวันพิชิตชัย บุญขันธ์  EE
38 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
39 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
40 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE
41 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
42 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE
43 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE
44 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.