รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120276 นางสาวปิยะนุช ภูนุภา  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6236656 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6231071 นายพัชรพล ตันสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6230999 นายนพรัตน์ โทมนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6227357 นางสาวสาธินี สนคงนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6227340 นางสาวศศิกานต์ จันทองสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6210885 นางสาวจีรนันท์ โคกโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6209377 นางสาวสโรชา ดุ่งมลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6206949 นายเอกธนา ชาญเลิศ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6206932 นางสาวเกตุมณี ลวกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6206888 นางสาวนพวรรณ ทิพนงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B6206871 นางสาวนิภาพร ล้อมฉิมพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B6206864 นางสาวชาลิสา เศวตชัยกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B6206857 นางสาวจิราวรรณ ลินไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B6206833 นายก้องเกียรติ อำมาตย์ไทย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B6206758 นางสาวเพียงระวี บุญพลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6206635 นางสาวปรียาภา เกียรติงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6206628 นางสาววราภรณ์ ทือเกาะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B6206604 นางสาวอารียา บาลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
20 B6206598 นายบุญรักษา จิตนาธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
21 B6206581 นางสาวพัทธ์อร กันยา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
22 B6206567 นางสาววริศรา ดีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
23 B6200596 นางสาวกรกนก โกพลรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
24 B6200589 นางสาวธนพร วรรณโส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
25 B6200558 นางสาวเพ็ญนภา ครองยุติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
26 B6200534 นางสาวอารีรัตน์ เศียรกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
27 B6200503 นางสาวสวรินทร์ ทิพย์ชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
28 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
29 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING
30 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering
31 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING
32 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  Mechatronics Engineering
33 B6235659 นางสาวจิรารัตน์ ทิมังกูร  Electronic Engineering
34 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING
35 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING
36 B6222468 นางสาวณัฐณิชา หนูอ่อน  PE
37 B6221546 นางสาววราพร วีระคาม  CERAMIC ENGINEERING
38 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING
39 B6220679 นางสาวธิดาพร ทนนศรี  CERAMIC ENGINEERING
40 B6219543 นางสาวกฤษณา ทองหลอม  CERAMIC ENGINEERING
41 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING
42 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE
43 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING
44 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING
45 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.