รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6023096 นายสิทธิราช ปานมี  Mechatronics Engineering
2 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6213411 นายกิตติศักดิ์ ขาวลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6213947 นางสาวรินรดา แก่นนอก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6214128 นางสาวญาณิศา ชินวงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6215118 นางสาวปริยา ดาษดา  PE
14 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6216689 นางสาวภัทราภรณ์ ส้มสาย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering
23 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6220235 นายภูชิต เจริญกัลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6221072 นายยศธร ม่วงรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
34 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
35 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
36 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  Agricultural and Food Engineering
37 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
38 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
39 B6224097 นายเอกพล สนสี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
40 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
42 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
43 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE
44 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
45 B6238810 นายปิยวัฒน์ พูลสุข  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.