รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6205690 นายฐากร อินทรพานิช  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6234607 นางสาวรินา ชุน  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
3 B6234614 นางสาวเม่า เฉิน  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
4 B6320225 นายนาวี ดิเรกชัย  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B5625055 นางสาวพิมสุภา สีบาล  Mechatronics Engineering
6 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE
7 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering
8 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE
9 B6208684 นางสาวภัทรวดี พลมณี  PE
10 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering
11 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE
12 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE
13 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE
14 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE
15 B6218140 นายณัฐวริศ มะโรงมืด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6218508 นางสาวเบญจวรรณ ขวัญหวาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering
18 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering
19 B6220129 นางสาวเกวรินทร์ สำริทธิ์  Electronic Engineering
20 B6221034 นางสาวประกายฟ้า โสพรม  Electronic Engineering
21 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE
22 B6221386 นางสาวปิยพัชร ปั้นเจริญ  Electronic Engineering
23 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering
24 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE
26 B6221720 นายอดิศักดิ์ กลิ่นหอม  Environmental Engineering
27 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  Electronic Engineering
28 B6222703 นายจิรารุวัฒน์ ชาวหลุ่ม  PE
29 B6222758 นางสาวนภวรรณ สายมี  PE
30 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  Environmental Engineering
32 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE
33 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  CPE
34 B6225841 นายศรัณย์ สุรินทะ  CERAMIC ENGINEERING
35 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  Mechatronics Engineering
36 B6225919 นางสาวสายสุดา พรมแดง  CERAMIC ENGINEERING
37 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  Environmental Engineering
38 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  PE
39 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  PE
40 B6235727 นางสาวมัณฑิตา สุณาวงค์  Metallurgical Engineering
41 B6237479 นางสาวคัคนางค์ บุญใส  PRECISION ENGINEERING
42 B6239015 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  PRECISION ENGINEERING
43 B6239060 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  PRECISION ENGINEERING
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
44 B6319373 นางสาวญาณากร ลาภชุ่มศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.