รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering10
2 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
3 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE10
4 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering10
5 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE10
6 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE10
7 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
8 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering10
9 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE10
10 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering10
11 B6327200 นายรัฐศาสตร์ กระจ่างจิต  N/A10
12 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
13 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering10
14 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
16 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A10
19 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE10
20 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering10
21 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A10
22 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering10
23 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE10
24 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering10
25 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  N/A10
26 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
27 B6308131 นางสาวสุภัสสร คงวิริยะกิจ  N/A10
28 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE10
31 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE10
32 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
33 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE10
34 B6304843 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน  N/A60
35 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
36 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
37 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE10
38 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE10
39 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
40 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE10
41 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
42 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.