รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE10
2 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE10
3 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE10
4 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering10
6 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
7 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE10
9 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE10
11 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A10
12 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE10
13 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6309442 นางสาวรัติกาล สุพิมล  N/A10
15 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  EE10
16 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
17 B6310110 นางสาวปาริชาติ เจ้งฮ้อ  N/A10
18 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
19 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering10
20 B6310462 นายไตรภพ คำวาง  N/A10
21 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
23 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE10
25 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE10
26 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
27 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
28 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A10
29 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE10
30 B6317980 นายวุฒิภัทร เกลียวทอง  N/A10
31 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
32 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE10
33 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE10
34 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering10
35 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE10
36 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering10
37 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.