รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6336943 นายโยธิน วรรณสุข  Agricultural and Food Engineering10
2 B6334437 นายธรรมรักษ์ กิมิฬาร์  N/A10
3 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  ChemE10
4 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering10
5 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A10
6 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A10
7 B6328726 นายสหพล แสนพวง  CPE10
8 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A10
9 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE10
10 B6327927 นายชนกานต์ อินทร์อุดม  N/A10
11 B6327842 นายทักษิณ ทาสะโก  N/A10
12 B6327453 นางสาวศิริภักดิ์ ผันผ่อน  N/A10
13 B6327149 นางสาวรวงทอง ทิศกระโทก  ChemE10
14 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  Agricultural and Food Engineering10
15 B6325831 นางสาวพรพิชชา พัฒนะปิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6325756 นางสาวภัทราพร ทองเติม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
18 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A10
19 B6321581 นายชนาธิป อรไทวรรณ  Electronic Engineering10
20 B6321130 นายติณห์ ขำสายทอง  N/A10
21 B6319175 นายต้องเหนือ ศรีอำไพ  Agricultural and Food Engineering10
22 B6318659 นายนัฐพนธ์ คชวรานนท์  N/A10
23 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A10
24 B6317737 นางสาวอนิศรา ภูกันดาน  N/A10
25 B6317195 นายไตรภพ แก้วไพฑูรย์  Electronic Engineering10
26 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A10
27 B6311520 นางสาวสุดารัตน์ ปราบพาล  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A10
29 B6305758 นายเนติพงศ์ เอมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
30 B6305536 นางสาวอินทิรา แซ่เตีย  ChemE10
31 B6305512 นายชาญชัย วิมล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม  N/A10
33 B6305222 นางสาวผ่องนภา ยงยืน  Electronic Engineering10
34 B6305123 นางสาวชนาภา ลือชา  TCE10
35 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A10
37 B6304515 นางสาวรุจิรัตน์ ศรีแสง  PE10
38 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE10
39 B6303396 นางสาวภัทรียาภา แสนอินทร์  Geological Engineering10
40 B6303365 นายธนา เมืองโคตร  TCE10
41 B6303174 นายศิระ ศรีรัตน์  ME10
42 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE10
43 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6015633 นางสาวกนิษฐา แหมทอง  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
46 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
47 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
48 B6001926 นางสาวปัทมาภรณ์ วารี  CERAMIC ENGINEERING10
49 B5814312 นางสาวศิริลักษณ์ ภิญโย  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.