รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE
2 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A
4 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE
5 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE
6 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE
7 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE
8 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering
9 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE
10 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A
11 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE
12 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE
13 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE
14 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering
15 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering
16 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร สิทธิมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE
18 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE
19 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE
20 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE
21 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering
22 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering
23 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering
24 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE
25 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering
26 B6311650 นายกฤติยพล พิศโสระ  N/A
27 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A
28 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering
29 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING
30 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE
31 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING
33 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME
34 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering
36 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering
37 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering
38 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering
39 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering
40 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING
41 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
42 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE
43 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A
44 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
45 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A
46 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE
47 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering
48 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
49 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE
50 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering
51 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE
52 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE
53 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE
54 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE
55 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.