รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering
2 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING
3 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE
4 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME
5 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE
7 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering
8 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE
9 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering
10 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering
11 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
12 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING
13 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering
14 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering
15 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME
16 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE
17 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE
18 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering
19 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE
21 B6322793 นายธนวัฒน์ ชำนาญ  N/A
22 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME
23 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE
24 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering
25 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE
26 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A
27 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE
28 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A
29 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE
30 B6311452 นางสาวกนกวรรณ แสงหม้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE
32 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE
33 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
34 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE
35 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
36 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering
37 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A
38 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE
39 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME
40 B6307592 นายนันทเชษฐ์ คำเเดง  N/A
41 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering
42 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE
43 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering
44 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering
45 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE
46 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering
47 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering
48 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE
49 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering
50 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE
51 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering
52 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering
53 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE
54 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering
55 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.