รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071394 นางสาววรวี สีสุโข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
2 B6071844 นางสาวฐิติรัตน์ จักร์กระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
3 B6075248 นางสาวโศภิดา ชมนุช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง  ChemE
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6204174 นางสาวปริญญา โฆสิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6207960 นางสาวสิริมาดา พินิจอาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6208004 นางสาวสุนัดดา โคตวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6208011 นายสิทธิกร ผ่องสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6208219 นางสาวผกามาศ อุทรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6208332 นางสาวกัลยาณี เปียพา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6208356 นายมงคล พยุยงค์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6208523 นางสาวกนกวรรณ ฐานวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6210144 นางสาวเมสินี ชัยโคกสูง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6210168 นางสาวธมลวรรณ อุ่นผาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6210182 นายสหัสวรรษ ศรีโพนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6228026 นายชานนท์ ผิวผ่อง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6228101 นางสาวณัฏณิชา ดวงจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6228118 นางสาวบุศรินทร์ เผื่อนหมื่นไว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6228132 นางสาวพรสุดา กองค้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6228231 นางสาวสุดารัตน์ ทัศนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6232344 นายภาณุวัฒน์ ทองอุดม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6232399 นางสาวปฐมาวดี ใจสบาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6232474 นางสาวนัทธมน แสนพันตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6232528 นางสาวบุณยานุช ศรสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6232542 นางสาววรรณพรรษ เรืองศรีนราพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6232849 นางสาวรติยา ผันโคกกรวด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.