รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6235093 นายกฤษณ์ติพัฒ ทาบรรหาร  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6234942 นายหัสดิน งามดี  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6234935 นางสาวเปรมสิณี มณีพรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6234928 นางสาวศุภิสรา พัดเกาะ  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6233181 นางสาวรพีพรรณ เผื่อนสุริยา  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6228705 นายสุรศักดิ์ มะลิทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6228644 นายชัชพิมุข คงชุบ  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6228576 นางสาวพัชริดา เชยคำแหง  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6228422 นายวสวัตติ์ เบญจวัฒนานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6228392 นายธีรภัทร พิมพาเรือ  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6228385 นายสรวิศ ปิตรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6228378 นายพงศธร ชาลอุลัย  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6228361 นายจตุพล ธงสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6228347 นางสาวอารียา แก้วมูลมุข  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6228330 นายสุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6228323 นายภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6211394 นางสาวปวิชญา สุขประเสริฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6211387 นายฐิติศักดิ์ ธราวัชระกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6211370 นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6211356 นางสาวกวิณพร ฉัตรธนาธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6211349 นางสาวเกวลี ยังโนนตาด  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6211332 นายสืบสกุล กุชโร  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6211325 นายศิวณัฐ วาลีประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6211318 นางสาวบุษราคัม จันทร์อิ่ม  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6211301 นางสาวจิดาภา รติพรพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6211271 นางสาวพรคณิตห์ นามวิชัยศิริกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6211264 นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6211240 นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6211233 นางสาวพีรญา คำสวัสดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6211226 นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6211219 นางสาวชลลดา โอรสรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6210991 นายพรพุทธ โสมาบุตร  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6127046 นางสาวสุวรรณา ฉลองกลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6126650 นายพงษ์นรา สิงหนาท  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
35 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
36 B6333829 นายปรินทร นิลพานิช  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
37 B6333812 นางสาวนันท์สินี กมลเศวตวงศ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
38 B6333805 นางสาววนิดา จึงรุ่งชัยวัฒนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
39 B6333782 นางสาวเสาร์วดี เป้าน้อย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
40 B6135492 นายศรัน จารุวดีรัตนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.