รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
2 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
3 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
4 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
5 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
6 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
7 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
8 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
9 B6072186 นางสาวณัฐกมล อำไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
10 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
11 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
12 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
13 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
14 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
15 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
16 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
17 B6072803 นางสาวนัยนา จีนประโคน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
18 B6072827 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6073138 นางสาวรติมา โคจิมะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
21 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
22 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
23 B6075057 นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
25 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
26 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
27 B6075255 นางสาวศริญญา พาหิระ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
28 B6075279 นางสาวจิราพัชร หันศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
29 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
30 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
31 B6075422 นายธีรพงษ์ มงคลแพทย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
32 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
33 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
34 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
35 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
36 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
37 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
38 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE
39 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.