รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE
2 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
5 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE
6 B6209162 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PE
7 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
8 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE
9 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
10 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE
11 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PE
12 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE
13 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE
14 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE
15 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE
16 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE
17 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING
18 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE
19 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE
20 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  PE
21 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE
22 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE
23 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE
24 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE
25 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE
26 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE
27 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE
28 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE
29 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering
30 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE
31 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE
32 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE
33 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE
34 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE
35 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE
36 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE
37 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE
38 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering
39 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE
40 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE
41 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE
42 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE
43 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
44 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.