รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE10
2 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
3 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
4 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
5 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE10
6 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE10
7 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
8 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
9 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
10 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE10
11 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE10
12 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
13 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
14 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE10
15 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE10
16 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE10
17 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
18 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE10
19 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE10
20 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE10
21 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
22 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
23 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
24 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
25 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
26 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
27 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE10
28 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE10
29 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE10
30 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE10
31 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE10
32 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
33 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE10
34 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE10
35 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE10
36 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
37 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
38 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
39 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE10
40 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
41 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
42 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE10
43 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE10
44 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
45 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE10
46 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
47 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
48 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE10
49 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
50 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.