รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071608 นางสาวณัฐธิดา แก่นสันเทียะ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
2 B6071646 นางสาวบงกชกร รัตนาขจี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
3 B6071660 นางสาวนุชราภรณ์ เมตะคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
4 B6071691 นางสาวศิริลักษณ์ ฟูกสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
5 B6071752 นางสาวฐิติมาภรณ์ พลบุญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
6 B6071820 นางสาวจิราภรณ์ ป่อยยิ้ม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
7 B6071875 นางสาวณัฐสุดา รักมณี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
8 B6071905 นางสาวณัฐธิดา ปิมปา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6071929 นางสาวศิริรัตน์ วิลัยแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
10 B6071936 นางสาวปวีณา หมั่นนางรอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
11 B6071950 นางสาวจันทรารัตน์ ม่วงมูล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
12 B6072018 นางสาวภาวินี คำโสภา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
13 B6072087 นางสาวเจนจิรา ปลั่งกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
14 B6072094 นางสาวลลิตา หมอกโคกสูง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
15 B6072100 นางสาวกชพร รุ่นสูงเนิน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
16 B6072117 นางสาวณธรีย์ ยอดพยุง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6072148 นางสาวพัชรี รินแสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
18 B6072193 นางสาวปินส์แลนด์ เชื้อจารย์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
19 B6072605 นางสาวชลธิชา กลิ่นหอม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6072643 นางสาวศิลษณา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
21 B6072810 นางสาวอังคนาง ดาโสม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
22 B6072902 นางสาวปนัดดา เหล็กพล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
23 B6072919 นางสาวเสาวณีย์ รอบรู้  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6072964 นางสาวลักษิกา ทองอ่อง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
25 B6073015 นางสาวมัชฌิมา หอกกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
26 B6073077 นางสาวจันทร์แก้ว สอนสำโรง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
27 B6073084 นางสาวสโรชา กุลเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
28 B6075064 นางสาววรรณิกา ช่วงสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
29 B6075125 นางสาวสุดารัตน์ เปรมปรีดา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
30 B6075149 นางสาวเปรมฤดี หอมใบบัว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
31 B6075200 นางสาวทรรศนีย์ ประกายรุ้งน้ำทิพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
32 B6075217 นางสาวปิยะธิดา ถินมานัด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
33 B6075316 นางสาวนภสร กิ่งนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
34 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering
35 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
36 B6111816 นายชวนันท์ ภิรมรัมย์  Automotive Engineering
37 B6132637 นางสาวฉัตรชนก คำชมภู  Automotive Engineering
38 B6238483 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering
39 B6335991 นางสาวปณิตา รัฐธนาภพ  Automotive Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
40 B6073329 นายพัชรภทร สุทธิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.