รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6230081 นางสาวณัฐวรา ชาริดา  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6230111 นางสาวเกศกนก เฉียบตระกูล  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
3 B6234324 นางสาวณิชาพัฒน์ พวงพอก  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
4 B6234331 นางสาวสุวันษา ชวรัตน์โชติวงศ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
5 B6234348 นางสาวปฐมพร สังข์ทอง  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
6 B6234850 นายสหฤทธิ์ มีนิสัย  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
8 B5907632 นางสาวลลิตา โชคชัย  PE10
9 B5917440 นายนพรัตน์ เหว่ารัมย์  CPE10
10 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering40
11 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
12 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา  Electronic Engineering10
13 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
14 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE10
15 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
16 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
17 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
18 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
19 B6012243 นายธีรัช แสนสุข  Electronic Engineering10
20 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE10
21 B6027681 นายพีรพัฒน์ ประทุมทอง  Civil Engineering10
22 B6027711 นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน  Civil Engineering10
23 B6027728 นางสาวเจนจิรา ชาติมนตรี  Civil Engineering10
24 B6027797 นายบุนดัม โร  Civil Engineering10
25 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
26 B6104283 นางสาวกาญจนา คำเสมอ  Electronic Engineering10
27 B6109769 นายกฤษณ์ ปัญญาทิพย์  Electronic Engineering10
28 B6110482 นางสาวนันธิญา พรมวัง  ChemE10
29 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering10
30 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
31 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering10
32 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering10
33 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering10
34 B6131227 นายรัตนรงค์ รักษาสุข  Electronic Engineering10
35 B6209728 นายณัฐนนท์ สีจุ้ย  Mechanical Engineering10
36 B6229986 นางสาวภัทรสุดา ประโลมรัมย์  Mechanical Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
37 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
39 B6071219 นางสาวภัทราภรณ์ เชยชม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)40
40 B6137120 นายพชร เฉลิมเล่า  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.