รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering
2 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
3 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering
4 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering
5 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
6 B6121686 นายเจษฎา อัตภูมิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
7 B6121754 นางสาวกวิสรา สงวนแสง  INFORMATION SCIENCE
8 B6121808 นางสาวณัฏฐณิชา ภัทรคุณโชติพันธ์  INFORMATION SCIENCE
9 B6121969 นางสาวสุภัสสรา ดวงพล  INFORMATION SCIENCE
10 B6122041 นางสาวเนตรนภา กลีบจำปี  INFORMATION SCIENCE
11 B6122089 นายสุรชัย อาซิ  INFORMATION SCIENCE
12 B6122249 นางสาวฐิติกานต์ วงค์ปัน  INFORMATION SCIENCE
13 B6122294 นางสาวกฤตติกา วรฤทัยทิพาพร  INFORMATION SCIENCE
14 B6122317 นางสาวจุฬารัตน์ จงจิตกลาง  INFORMATION SCIENCE
15 B6122355 นางสาวดวงดาว ฉิ่งสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE
16 B6122379 นายนันทวุฒิ ดวงแสง  INFORMATION SCIENCE
17 B6122393 นางสาวแก้วตา ปังกระโทก  INFORMATION SCIENCE
18 B6122539 นางสาวถิรดา ยศพลกานต์  INFORMATION SCIENCE
19 B6122553 นายอิบรอเฮ็ม บูละ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
20 B6122584 นายสิทธิโชค หมวดพล  INFORMATION SCIENCE
21 B6122645 นายรวิพล วชิรญาโน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
22 B6122706 นายศุภกฤต สันต์สัมพันธ์กุล  INFORMATION SCIENCE
23 B6122713 นางสาวศศิวิมล พิมลนอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6122997 นายเทพนิมิตร ทิพย์พิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
25 B6123031 นางสาวบุษบา ประสาทไทย  INFORMATION SCIENCE
26 B6123192 นางสาวพิชญ์สินี สมผดุง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
27 B6123253 นางสาวชุติมา เชื้อชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
28 B6123291 นายอัษฎาวุฒิ มูลรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
29 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
30 B6123482 นางสาวรสิกา เสนชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
31 B6123499 นางสาวกาญจนา ชมกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
32 B6123512 นางสาวอุมาพร อุทัยรัตน์เจริญ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
33 B6123611 นางสาวติยาภรณ์ ริงคณานนท์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
34 B6134150 นายฐิติพงศ์ ขำดี  INFORMATION SCIENCE
35 B6134242 นายอัมรินทร์ นาคประกอบ  INFORMATION SCIENCE
36 B6134280 นายไชยวัฒน์ คำลุน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
37 B6135362 นายกานต์ชนก มามะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
38 B6137199 นางสาวอัญธิการ์ มะลิรส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
39 B6137205 นายกษิดินทร์ ยอดแก้ว  INFORMATION SCIENCE
40 B6137243 นายชิดชันษา วรชิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.