รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม28
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6128630 นางสาวปิยฉัตร อินทร์บัว  B.N.S.
2 B6128647 นางสาวปิยะดา ประคองใจ  B.N.S.
3 B6128678 นางสาวเจนจิรา ตอสี  B.N.S.
4 B6128692 นางสาวประภาพรรณ คอนเพชร  B.N.S.
5 B6128708 นางสาวชโลชา สมทรัพย์  B.N.S.
6 B6128739 นางสาวสุดารัตน์ เรืองรัมย์  B.N.S.
7 B6128746 นางสาวญาณิศา ศรีมะดัน  B.N.S.
8 B6128777 นางสาวสุนีรัตน์ จันทิมาต  B.N.S.
9 B6128784 นางสาวยุวรินทร์ ยางสุข  B.N.S.
10 B6128807 นางสาวจารุพักตร์ อินทวงษ์  B.N.S.
11 B6128814 นางสาวสมจินตนา ชัยวีรพันธ์เดช  B.N.S.
12 B6128821 นางสาวดาราวดี สร้อยเสน  B.N.S.
13 B6128845 นางสาวดั่งฝัน เจริญไวย์  B.N.S.
14 B6128869 นางสาววิชุดา ลาภเงิน  B.N.S.
15 B6128883 นางสาวรุจิราภรณ์ สีพรมสุข  B.N.S.
16 B6128968 นางสาวธัญรัตน์ พุ่มจิ๋ว  B.N.S.
17 B6128999 นางสาวจารุวรรณ คงน้อย  B.N.S.
18 B6129033 นางสาวกันทิมา เอ็มประโคน  B.N.S.
19 B6129095 นางสาวณิชกานต์ จิตอารีย์  B.N.S.
20 B6129101 นางสาวณิชากร คำแปง  B.N.S.
21 B6129156 นายวุฒิชัย ราชสีมา  B.N.S.
22 B6129170 นางสาวจิดาภา อัคราช  B.N.S.
23 B6129194 นางสาววรรณิกา โสภา  B.N.S.
24 B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย  B.N.S.
25 B6129255 นางสาววันวิสาข์ สู่สุข  B.N.S.
26 B6129316 นางสาวณัฐวรา จันคนา  B.N.S.
27 B6129385 นางสาวเวสิยา ภักตะภา  B.N.S.
28 B6129408 นางสาวอัญญาภรณ์ สิทธิศร  B.N.S.
29 B6129477 นางสาวปนัดดา ปานทอง  B.N.S.
30 B6129484 นางสาวทัตพิชา โรจน์แสงเรือง  B.N.S.
31 B6129521 นางสาวดวงฤทัย พุฒิอาภากร  B.N.S.
32 B6129545 นางสาวมณีรัตน์ บัวแก้ว  B.N.S.
33 B6129552 นางสาวปัณฑิตา บุญมีมีไชย  B.N.S.
34 B6129569 นางสาวนันทิชา หิรัญคำ  B.N.S.
35 B6129576 นางสาวกัลย์สุดา กมลแสน  B.N.S.
36 B6129583 นางสาวอภิสรา กิ่งแสง  B.N.S.
37 B6129590 นางสาวสุพิชญา มนปาน  B.N.S.
38 B6129606 นางสาววรรณวนัส พู่กุลอนันต์  B.N.S.
39 B6129613 นางสาวปริยากร ธรรมทวี  B.N.S.
40 B6129668 นางสาวกนกวรรณ ภายอุ้ม  B.N.S.
41 B6129675 นางสาวศุภดาว เป็นสมรักษ์  B.N.S.
42 B6129682 นางสาวปรายฟ้า กุลทิพย์  B.N.S.
43 B6129699 นางสาวลลิตา สมทรัพย์  B.N.S.
44 B6129705 นางสาวธิติสุดา พรมมา  B.N.S.
45 B6129712 นางสาวเพชรสิริ กัลยาเรือน  B.N.S.
46 B6129729 นางสาวปภัสสร คำแสน  B.N.S.
47 B6129736 นางสาวธิดาพร เกษทองมา  B.N.S.
48 B6129743 นางสาวณัฏฐนารา วันพุทธา  B.N.S.
49 B6129767 นางสาวรินลณี วงศ์ศรีทา  B.N.S.
50 B6129781 นางสาวชมชนก ลาภวิเศษแท้  B.N.S.
51 B6129804 นางสาววริญญา แสงพล  B.N.S.
52 B6129828 นางสาวสุพาภรณ์ ชะโนรับ  B.N.S.
53 B6129842 นางสาวอัญญารัตน์ เทพศรีหา  B.N.S.
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.