รายชื่อนศ.
รายวิชา525341 : BASICS OF MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6131005 นายพงษ์พิพัฒน์ ประสงค์เศษ  ME
2 B6130909 นายปฏิพล คงเสมา  ME
3 B6130732 นายเทพวิวัฒน์ กวีศรีเดชา  ME
4 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME
5 B6118143 นายสุรศาสตร์ วชิรกุลมงคล  ME
6 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME
7 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME
8 B6116927 นายฐาปกรณ์ หอมแก่นจันทร์  ME
9 B6116774 นายรุ่งทรัพย์ หมั่นกุดเวียน  ME
10 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME
11 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME
12 B6115012 นายนัฐพงษ์ สมานสุข  ME
13 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME
14 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME
15 B6114503 นายตรีธันวา ศรีวะสุทธิ์  ME
16 B6114367 นายนวบดี ศรีนิล  ME
17 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME
18 B6113292 นางสาวอริสา ละว้า  ME
19 B6112769 นายโยธนศักดิ์ โยว  ME
20 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME
21 B6111960 นายเฉลิมชัย มงคลโพธิ์  ME
22 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME
23 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME
24 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME
25 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME
26 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME
27 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME
28 B6109264 นายวัชรพงษ์ บุตรอำคา  ME
29 B6108304 นายสหัสวรรษ นามศรี  ME
30 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME
31 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME
32 B6107321 นางสาวกัญญาณัฐ ทองประวิทย์  ME
33 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME
34 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME
35 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME
36 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME
37 B6103590 นายอนุชา แก้วเลิศ  ME
38 B6103347 นายธีรภัทร์ เกิดปราชญ์  ME
39 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME
40 B6102593 นางสาวนมินดา นามแสงกลาง  ME
41 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.