รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6330170 นางสาวปรีชญา สุวรรณพงษ์กร  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6324919 นางสาวมณิสรา แตงกระโทก  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6324902 นายกฤตพณ พร้อมจะบก  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6324834 นายณัฐสิทธิ์ แก่งทองหลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6324797 นางสาวนารา สุขอุดม  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6324759 นางสาวสุพิชฌาย์ ศิริเกรียงไกร  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6320317 นางสาวรมิตา อรุณเพลิด  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6320294 นางสาวมาริสา ยนต์สถิตย์กุล  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6320119 นางสาวจิตติกานต์ พิมพ์น้อย  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6320089 นางสาวจิดาภา นาคะวงค์  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6314194 นางสาวจิรวรรณ ประเสริฐพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6314149 นางสาวปิณฑิรา ภัททิยไพบูลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6314118 นายชวิศ ชำนาญเนาว์  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6314101 นางสาวอรธิดา งอกนาวัง  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6314071 นางสาวศิรดา พงศ์สมัย  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6314033 นางสาวดัลลัชวรรณ บุญสอน  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6314026 นางสาวศุภกานต์ พยัฆษา  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6313975 นางสาวนันทพร ชาวประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6313968 นายไชยศิริ โอษฐ์งาม  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6313906 นางสาวลักษิกา บัวแย้ม  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6313845 นางสาวนันทรัตน์ เกรียงเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6234973 นายกชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6234959 นางสาวอชิรญา เหมือนวาจา  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6233150 นางสาวอรณิชา วิเศษจินดาวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6228699 นายณัฐิวุฒิ สระแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6228682 นางสาวธัญพร ทะยอมใหม่  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6228651 นางสาวเพียงชีวัน ชนะสงคราม  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6228590 นางสาวกรพิณธุ์ ยิ่งศิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6228460 นายวรวิช วงษ์วิบูลย์สิน  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6228453 นายณภัทร รจิตบูรณะกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6228446 นางสาวบุษบา เกิดศิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6228330 นายสุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
35 B6223366 นางสาวประทุมทอง อินทร์สุระ  Environmental Engineering10
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
36 B6238964 นายณัฐสิทธิ์ ศรีแสง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
37 B6238957 นางสาวพิมพ์ขวัญ เอี่ยมรักษา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
38 B6238940 นายณัฐธัญ เหล่าวงศ์วัฒนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
39 B6238933 นายพงษ์พิสุทธิ์ ภาวนานนท์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
40 B6238926 นางสาวธัญวรัตน์ ลือนาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
41 B6236687 นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
42 B6234652 นางสาวณิชชารีย์ อินทรสุขศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
43 B6234645 นายธนัชพงศ์ ใจอารีย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
44 B6234638 นางสาวฐิติรัตน์ ออกสุข  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
45 B6233228 นางสาวธมนวรรณ ลาดบัวขาว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
46 B6233204 นางสาวฐิตาภา โพธิเกตุ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
47 B6228934 นางสาวสุวภัทร เกิดทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
48 B6228910 นางสาวปฐมาวดี พรมลา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
49 B6228903 นางสาวกุลนิษฐ์ กองเมืองปัก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
50 B6228897 นางสาวชวพร จันทร์ประภาสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
51 B6228873 นางสาวณัทธิดา รุ่งโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
52 B6228866 นางสาวโศภิดา วรรณโก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
53 B6228842 นางสาวสุทธิดา จะโรรัมย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
54 B6228835 นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
55 B6228828 นางสาวนัชชา วิภาดา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
56 B6228811 นายพฤกษ์ โมลาขาว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
57 B6228798 นางสาวณัฐนิชา ขุนเพชรวรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
58 B6228781 นายธนกร ศรีวนาวงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
59 B6228774 นางสาวณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
60 B6228767 นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
61 B6228743 นายชินภัทร จุไรรัตน์พร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
62 B6237042 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.