รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME
2 B6229993 นางสาวธัญวรัตน์ บุญเกิด  Petrochemical and Polymer Engineering
3 B6234386 นายรัฐธา ยุน  Civil Engineering
4 B6234546 นายภิรมย์ โบว์น  Petrochemical and Polymer Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
5 B6074371 นางสาวปิยภรณ์ ชัยเวียง  INFORMATION SCIENCE
6 B6200091 นางสาวปาลิดา ส่งพุ่ม  INFORMATION SCIENCE
7 B6200114 นายธีรภัทร ดีผักแว่น  INFORMATION SCIENCE
8 B6200169 นายพิสิษฐ์ ไชยวงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
9 B6204693 นางสาวจิดาภา อัฐวัฒนกุล  INFORMATION SCIENCE
10 B6204709 นายปัญญทัศน์ ศรีบุตรวงศ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
11 B6204723 นายธนบูรณ์ ฮงมา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
12 B6204815 นายธนัทกฤตฏิ์ ณัฐตระกูลเลิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
13 B6204853 นายจักรกรีณ์ คดขวาน้อย  INFORMATION SCIENCE
14 B6204891 นายธรรมธร สุขเจริญ  INFORMATION SCIENCE
15 B6204907 นายปัญญาวุฒิ สุทนต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
16 B6205065 นายชนะชัย สิงห์ลือ  INFORMATION SCIENCE
17 B6205171 นายภาคิณ ดรุณดำรงกุล  INFORMATION SCIENCE
18 B6205188 นางสาวธิดารัตน์ ผางดี  INFORMATION SCIENCE
19 B6205195 นางสาวนัฐวัลย์ สุวรรณดี  INFORMATION SCIENCE
20 B6205232 นายพีรพัฒน์ เก้าซุ่น  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
21 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
22 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
23 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
25 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
26 B6227852 นายสิรวิชญ์ กิจเพิ่มเกียรติ  INFORMATION SCIENCE
27 B6227869 นายกิตตินัทธิ์ สันทัด  INFORMATION SCIENCE
28 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร  INFORMATION SCIENCE
29 B6231866 นายจิรวัฒน์ นิกรถา  INFORMATION SCIENCE
30 B6231941 นายสัณฐิติ กอบกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
31 B6231996 นายกานต์ ขุนทิพย์  INFORMATION SCIENCE
32 B6232009 นายกฤษดา ธรรมจริยกุล  INFORMATION SCIENCE
33 B6232023 นายธันยพงศ์ อั้นเต้ง  INFORMATION SCIENCE
34 B6232061 นางสาวจิราภา ด่านเดิม  INFORMATION SCIENCE
35 B6232092 นางสาวนภวรรณ สายเชื้อ  INFORMATION SCIENCE
36 B6232269 นางสาวปนัดดา บริบูรมังษา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
37 B6232306 นางสาวดวงกมล งีสันเทียะ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
38 B6237028 นางสาวณปภัช โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.