รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE
2 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
3 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
4 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE
5 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE
6 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE
7 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE
8 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE
9 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE
10 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE
11 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE
12 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE
13 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering
14 B6110079 นางสาวสุดารัตน์ ผกามาศ  ChemE
15 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE
16 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE
17 B6110901 นางสาวสุฎาทิพย์ พันธไชย  ChemE
18 B6110970 นางสาวยุวธิดา พันธุ์ภิญญา  Environmental Engineering
19 B6110987 นายชนกันต์ พันธุ์โยศรี  ChemE
20 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE
21 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE
22 B6112035 นายวิทูร ม่วงเย็น  Environmental Engineering
23 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE
24 B6112684 นางสาวพิชญา ยิ่งยง  ChemE
25 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE
26 B6113391 นางสาวปริณดา ลีประโคน  ChemE
27 B6113421 นางสาวศิริลักษณ์ ลุนณะบุตร  ChemE
28 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE
29 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering
30 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE
31 B6115173 นายวราวัฒน์ สังข์เครืออยู่  ChemE
32 B6115661 นางสาวพรชนก สีหะวงษ์  ChemE
33 B6115685 นางสาวจันทกร สืบพานิช  Environmental Engineering
34 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE
35 B6115906 นางสาวณัฐธิดา สุทธิรักษ์  ChemE
36 B6116064 นางสาววนิชชา สุวรรณชัย  ChemE
37 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE
38 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE
39 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE
40 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE
41 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering
42 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE
43 B6131180 นางสาวสุทธิดา ป้อมศรี  ChemE
44 B6131630 นางสาวพิชชานันท์ ศรีอุทัย  ChemE
45 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE
46 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE
47 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE
48 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
49 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING
50 B6213909 นางสาวกชกร บุญกลาง  CERAMIC ENGINEERING
51 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
52 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.