รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
2 B6231613 นางสาวพรทิพย์ แสงนาค  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
3 B6231484 นางสาวณัฐฐาภรณ์ เพลิงสงเคราะห์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
4 B6209384 นางสาวณัฐธิดา สารบัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
5 B6206109 นางสาวนภสร ศรีนาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
6 B6206093 นางสาวรวิภา นาเดช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
7 B6206055 นางสาวสาวิตรี โฉมกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
8 B6206048 นางสาวจันทิมา พึ่งสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
9 B6206024 นางสาวธันยพร วรรณศิลป์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
10 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
11 B6205966 นางสาวฐานิกา ไชยยอด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
12 B6205959 นายกรสกล อภิชาตกุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
13 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
14 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
15 B6205829 นางสาวพัชราภา พรไธสง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
16 B6205720 นางสาวจิดาภา สารฤทธิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6205706 นางสาวศิริพร แตงอ่อน  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
18 B6205652 นางสาวปิยรัตน์ หาญสงคราม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6205591 นางสาวปริดา เสมาเพชร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
21 B6205553 นางสาวฐิตาภา ไพรบึง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
22 B6205546 นางสาวฌัชฌา คามตะสีลา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
23 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6205522 นายอภิเชฏร์ ไพดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
25 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
26 B6205485 นางสาวอรพรรณ บุตรพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
27 B6205478 นางสาวสรีวรรณ นามวงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
28 B6205447 นายธนวินท์ สดสุชาติ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
29 B6205430 นางสาวธนัชชา บุญสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
30 B6205416 นางสาวจันทร์ทิพย์ ดวงคำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
31 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
32 B6205324 นายกันตพงศ์ พงษ์ศิริโสภาพร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
33 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
34 B6200282 นางสาวกุลภรณ์ วรรณราช  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
35 B6200275 นางสาวสุดา นิยมชอบ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
36 B6200268 นางสาวสุนิสา อ่อนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
37 B6129217 นางสาวชลลดา รอดปราณี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
38 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
39 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
40 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
41 B6136857 นางสาวขัตติยา ศรีโสดา  Geological Engineering
42 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CERAMIC ENGINEERING
43 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering
44 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING
45 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering
46 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering
47 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering
48 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CERAMIC ENGINEERING
49 B6104238 นางสาวชไมพร คำภู  CERAMIC ENGINEERING
50 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering
51 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
52 B6074166 นางสาวมัลลิกา ประทุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.