รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE10
2 B6234232 นายไชยภพ บางสอน  PRECISION ENGINEERING10
3 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
4 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  PE10
5 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6303341 นางสาวทิราภรณ์ ไชยการ  TCE10
7 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
8 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A10
9 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering10
10 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering10
11 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering10
12 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
13 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
14 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
15 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
16 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A10
17 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering10
18 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE10
19 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE10
20 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6309152 นายรัตติโชติ บุญสิงห์  N/A10
22 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A10
23 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE10
24 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME10
25 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering10
26 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE10
27 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE10
28 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
29 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE10
30 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering10
31 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering10
32 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
33 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering10
34 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A10
35 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A10
36 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
37 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME10
38 B6324285 นายพัชรพล เชื่อมกระโทก  Mechatronics Engineering10
39 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE10
40 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม  PRECISION ENGINEERING10
41 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A10
42 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE10
43 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A10
45 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering10
46 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
47 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
48 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.