รายชื่อนศ.
รายวิชา537466 : UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS)
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME
7 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6102661 นางสาวศุภาพิชญ์ อาจวิชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6115272 นางสาวชนัญฐิตา สามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.