รายชื่อนศ.
รายวิชา524481 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026677 นายนนทวัฒน์ รำมะนา  ChemE10
2 B6026523 นางสาวทวินันท์ พิมพ์ทองงาม  ChemE10
3 B6025397 นายพงศธร ดาศรี  ChemE10
4 B6025359 นายกิตติ สีแพงมล  ChemE10
5 B6024789 นางสาวปิยะธิดา บุญมาก  ChemE10
6 B6024208 นายนวพัฒน์ ปิ่นสุวรรณ  ChemE10
7 B6021573 นางสาวจุฑารัตน์ อินธิโช  ChemE10
8 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
9 B6019235 นายธนภูมิ ศูนย์นอก  ChemE10
10 B6016487 นางสาวนารินทร์ สระทองพูน  ChemE10
11 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE10
12 B6016463 นางสาวศิริรัตน์ จันทป  ChemE10
13 B6016456 นางสาวภัทรียา พรมงูเหลือม  ChemE10
14 B6016418 นางสาวสรัลพร ศรีประทุม  ChemE10
15 B6016395 นางสาวฉัตรินยา สังข์สุข  ChemE10
16 B6016371 นางสาววิภาพร คือพันดุง  ChemE10
17 B6014216 นางสาววิลาสินี ราบรื่น  ChemE10
18 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE10
19 B6013271 นางสาวจารุวรรณ มีโพธิ์  ChemE10
20 B6013035 นางสาวสุภัสรา จันทรสาย  ChemE10
21 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
22 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE10
23 B6009601 นางสาววิภาดา บุญกมุติ  ChemE10
24 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
25 B6008741 นายจักรพันธ์ คุณรักษ์  ChemE10
26 B6008321 นางสาวอุรสา สังข์เงิน  ChemE10
27 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE10
28 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
29 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
30 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
31 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE10
32 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE10
33 B6000578 นางสาวศิลานุช ชาวบ้านคอย  ChemE10
34 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร  ChemE10
35 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE10
36 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE10
37 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE10
38 B5925957 นายวันชัย มาลา  ChemE10
39 B5918416 นางสาวนภสร วาปี  ChemE10
40 B5917563 นายกิตติพงษ์ รื่นจิต  ChemE10
41 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
42 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส  ChemE10
43 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.