รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917518 นางสาวเจนจิรา กล่อมตระกูล  CPE
2 B5928316 นายเกียรติกวี ใจปินตา  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
4 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering
5 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE
6 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING
7 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering
8 B6202989 นางสาววีรภัทรา จิตบาล  N/A
9 B6209179 นางสาวขวัญนภา พรมโส  Agricultural and Food Engineering
10 B6210724 นายธาดาพงษ์ แข็งฉลาด  EE
11 B6213503 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  N/A
12 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING
13 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE
14 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering
15 B6217242 นางสาวชลทิชา แหยมประสงค์  ChemE
16 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering
17 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering
18 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering
19 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering
20 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร  CERAMIC ENGINEERING
21 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  CERAMIC ENGINEERING
22 B6222802 นางสาวพัชริดา ชาดา  Agricultural and Food Engineering
23 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering
24 B6223328 นายชัยชนะ ไชยทองศรี  Geological Engineering
25 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING
26 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING
27 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด  N/A
28 B6238315 นางสาวนิตยา ใจรักษา  Environmental Engineering
29 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME
30 B6335137 นายจตุรเทพ สีโยพล  Mechatronics Engineering
31 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE
33 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A
34 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering
35 B6336219 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.