รายชื่อนศ.
รายวิชา529436 : ELECTRICAL POWER SYSTEM
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6132958 นางสาววิภาดา ทองดี  EE
2 B6130572 นายจตุรงค์ ธนานันต์  EE
3 B6130299 นางสาววรัญญา วรรณปะกะ  EE
4 B6115098 นายธนพล ส่วนเสน่ห์  EE
5 B6114251 นางสาวสุกัญญา ศรีจันทร์แก้ว  EE
6 B6113698 นายสิทธิกร วงษ์อามาตย์  EE
7 B6113629 นางสาววราภรณ์ วงษ์กันหา  EE
8 B6113094 นางสาวสุวิมล ราชพลแสน  EE
9 B6112196 นายมงคล มาตรวงษ์  EE
10 B6111663 นางสาวพิชญ์ชาภรณ์ โพนหนา  EE
11 B6111274 นายกฤตเมธ พุทธามา  EE
12 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE
13 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE
14 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE
15 B6108847 นางสาววันชนก บุญจงนุเคราะห์กุล  EE
16 B6107857 นางสาวปุณยภา ไทยยิ่ง  EE
17 B6107536 นายสิทธิพงษ์ ทาสุคนธ์  EE
18 B6106454 นางสาวศศิกมล ซ้งภูเขียว  EE
19 B6104672 นายชูเกียรติ จงยัง  EE
20 B6104481 นายนนธวัช โคตรศรีวงษ์  EE
21 B6103491 นางสาววรวรรณ แก้วด่านนอก  EE
22 B6103026 นายบุรพัฒน์ กัสนุกา  EE
23 B6102975 นายวายุภักษ์ กะไหล่กลาง  EE
24 B6102722 นางสาวจิราภรณ์ กระเเสโสม  EE
25 B6100193 นางสาวธิดารัตน์ ชำนาญตะคุ  EE
26 B6100049 นางสาวพิมพ์ประภา ตอบกลาง  EE
27 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE
28 B6018726 นางสาวพิชญ์สิรี วีรชัยเดชอุดม  EE
29 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE
30 B6016982 นายธนากร ใจรัมย์  EE
31 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE
32 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE
33 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE
34 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE
35 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE
36 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE
37 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE
38 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE
39 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE
40 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE
41 B5920471 นายกีรติ ติคำลำ  EE
42 B5913664 นายธนพล คำไสย  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.