รายชื่อนศ.
รายวิชา524482 : CHEMICAL ENGINEERING PROJECT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5928088 นางสาวนฤมล จับศรทิพย์  ChemE
2 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ  ChemE
3 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์  ChemE
4 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน  ChemE
5 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ  ChemE
6 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล  ChemE
7 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม  ChemE
8 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง  ChemE
9 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช  ChemE
10 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม  ChemE
11 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา  ChemE
12 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย  ChemE
13 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม  ChemE
14 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE
15 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์  ChemE
16 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย  ChemE
17 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา  ChemE
18 B5815494 นางสาวปภาวรินท์ พุฒขาว  ChemE
19 B5815425 นางสาวศุภศิริ เดินขุนทด  ChemE
20 B5815401 นายทรงวุฒิ บุญไทยกลาง  ChemE
21 B5815319 นางสาวสุทธิรัตน์ สอดกำปัง  ChemE
22 B5815272 นางสาววรรณิศา ไตรเลิศ  ChemE
23 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี  ChemE
24 B5814114 นางสาวกาญจนาพร ชูก้าน  ChemE
25 B5813735 นายนิธิกันต์ แก้วอาจ  ChemE
26 B5811731 นายกมลเทพ ธรรมใจดี  ChemE
27 B5809875 นางสาวแคทรียา ยอดญานะ  ChemE
28 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE
29 B5808878 นายภาณุพงศ์ ชะวัย  ChemE
30 B5808854 นางสาวอธิติณาพร บุญชัย  ChemE
31 B5808137 นายพงศธร กาบขุนทด  ChemE
32 B5807475 นางสาวมาริศา พรมน้อย  ChemE
33 B5804818 นายพีระพล สุขชัย  ChemE
34 B5801145 นายยุทธพิชัย ชนะภัย  ChemE
35 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE
36 B5800537 นางสาวจีรนาถ นามไธสง  ChemE
37 B5800483 นางสาวอรอุมา สารเพ็ชร  ChemE
38 B5723799 นางสาวพรทิชา วีระรัตน์  ChemE
39 B5716456 นายทิชากร แสงเขียว  ChemE
40 B5715862 นายเอกพล รัตตัญญู  ChemE
41 B5711734 นายคฑาวุฒิ วงโคกสูง  ChemE
42 B5711178 นางสาวสุทธิดา พรมตัน  ChemE
43 B5703081 นางสาวศุทธินี พูลเขตกิจ  ChemE
44 B5613236 นางสาวตรีรักษ์ หาสุข  ChemE
45 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์  ChemE
46 B5601608 นายกษิดิศ ถินกระโทก  ChemE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.