รายชื่อนศ.
รายวิชา532206 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering10
2 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering10
3 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
4 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering10
5 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering10
6 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering10
7 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering10
8 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
9 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering10
10 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering10
11 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering10
12 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
13 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering10
14 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering10
15 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering10
16 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering10
17 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering10
18 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering10
19 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering10
20 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
21 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering10
22 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering10
23 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
24 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering10
25 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering10
26 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering10
27 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering10
28 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
29 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
30 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
31 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering10
32 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering10
33 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering10
34 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering10
35 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering10
36 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering10
37 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
38 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering10
39 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering10
40 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering10
41 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.