รายชื่อนศ.
รายวิชา532205 : ENVIRONMENTAL CHEMISTRY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering
2 B6136802 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  Environmental Engineering
3 B6136369 นางสาวพิชญดา นะพรรัมย์  Environmental Engineering
4 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering
5 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
6 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
7 B6136055 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  Environmental Engineering
8 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering
9 B6132927 นางสาวศศิชา คชสร  Environmental Engineering
10 B6132460 นางสาวกษมา เชื้อหนองใฮ  Environmental Engineering
11 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering
12 B6131814 นายมรกรต ป้องกัน  Environmental Engineering
13 B6130848 นายชนาวุธ สุขรมย์  Environmental Engineering
14 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering
15 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering
16 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering
17 B6118679 นายณัฐวัตร รังกลิ่น  Environmental Engineering
18 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering
19 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering
20 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering
21 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering
22 B6117252 นายอธิป อนุรส  Environmental Engineering
23 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering
24 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering
25 B6116644 นางสาวกันต์ฤทัย หงษ์ไธสง  Environmental Engineering
26 B6116385 นางสาวนนธิฌา แสงวิจิตร  Environmental Engineering
27 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering
28 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering
29 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering
30 B6114039 นายยุทธพงศ์ วิชาสาร  Environmental Engineering
31 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering
32 B6113476 นางสาวภัทราพร แลตรง  Environmental Engineering
33 B6113407 นายปิติภัทร์ ลีระไกวรรณ์  Environmental Engineering
34 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering
35 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering
36 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering
37 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering
38 B6110758 นายนราวิชญ์ พลายละหาร  Environmental Engineering
39 B6110680 นางสาวจิราพร พลเยี่ยม  Environmental Engineering
40 B6110499 นางสาวณัฎฐนันท์ พรมสากล  Environmental Engineering
41 B6110062 นางสาวเพิ่มทรัพย์ แปะทอง  Environmental Engineering
42 B6109950 นางสาวจตุพร ปุรายะโก  Environmental Engineering
43 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering
44 B6109219 นายธีระวุฒิ บุตรไธสง  Environmental Engineering
45 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering
46 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering
47 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
48 B6108274 นางสาวบุญสิตา นามมะนะ  Environmental Engineering
49 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering
50 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering
51 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering
52 B6106430 นางสาวลักษณารีย์ ไชยสุทธิ์  Environmental Engineering
53 B6106263 นายนรากร เชื้อไธสง  Environmental Engineering
54 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering
55 B6105938 นายปิยะ ชำนาญการ  Environmental Engineering
56 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering
57 B6105372 นางสาวฌัชฌา เจริญมี  Environmental Engineering
58 B6104924 นางสาวธัญชนก จันทร์พาณิชระวี  Environmental Engineering
59 B6104825 นายภานุวัฒน์ จันตรี  Environmental Engineering
60 B6104290 นางสาวสุรัตน์ติกาล คำโฮง  Environmental Engineering
61 B6104047 นายธนภณ คชฤทธิ์  Environmental Engineering
62 B6103880 นางสาวภัสรา เขียวจินดา  Environmental Engineering
63 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering
64 B6103095 นายศิริมงคล กำเนิดพรม  Environmental Engineering
65 B6103064 นางสาวอภิสรา การินไชย  Environmental Engineering
66 B6103019 นายมั่นคง กันธินาม  Environmental Engineering
67 B6102951 นางสาวพรสิตา ก้อนคำ  Environmental Engineering
68 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering
69 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering
70 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering
71 B6024666 นางสาวเกวลี ชาติปฏิมาพงษ์  Environmental Engineering
72 B6024277 นายปวเรศ องค์ลอย  Environmental Engineering
73 B6021955 นางสาวณัฏฐณิชา จำปา  Environmental Engineering
74 B6021788 นายสันติ สุริย์ทำนา  Environmental Engineering
75 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering
76 B6021153 นายณัฐวุฒิ มวลคำลา  Environmental Engineering
77 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering
78 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering
79 B6019778 นางสาวศันศนีย์ พลแสน  Environmental Engineering
80 B6019280 นายศุภกร ผึ้งทอง  Environmental Engineering
81 B6019143 นายธนชัย กลีบบัว  Environmental Engineering
82 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering
83 B6017262 นางสาวศศิธร ทองศักดิ์  Environmental Engineering
84 B6015763 นางสาวเมธาวี มหาธีระกุล  Environmental Engineering
85 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
86 B6013912 นายสิทธิศักดิ์ จะยินรัมย์  Environmental Engineering
87 B6012687 นายรัชชานนท์ แก้วศรีจันทร์  Environmental Engineering
88 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering
89 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering
90 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering
91 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering
92 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering
93 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering
94 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering
95 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering
96 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering
97 B5912209 นางสาวศรกมล โพยนอก  Environmental Engineering
98 B5912124 นางสาวจิณห์วรา ชูกลาง  Environmental Engineering
99 B5910922 นางสาววิภาดา ทองศักดิ์  Environmental Engineering
100 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering
101 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering
102 B5909230 นางสาววิภารัตน์ ทองคำบุตร  Environmental Engineering
103 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering
104 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering
105 B5905904 นางสาวณัฐริกา เข็มภาษิต  Environmental Engineering
106 B5901241 นางสาวสุชานาถ ก่อกุล  Environmental Engineering
107 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักดิ์  Environmental Engineering
108 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering
109 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี  Environmental Engineering
110 B5801800 นายศิวกร ทองสวัสดิ์วงศิ์  Environmental Engineering
111 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering
112 B5602339 นางสาวสมัชญา ลำดับ  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.