รายชื่อนศ.
รายวิชา532315 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering
2 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering
3 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering
4 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering
5 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering
6 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering
7 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering
8 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering
9 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering
10 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering
11 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering
12 B6007744 นางสาวศศิญา บุรัตน์  Environmental Engineering
13 B6008512 นางสาวแววตา เชิดสูงเนิน  Environmental Engineering
14 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering
15 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering
16 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering
17 B6009663 นางสาวภัทรพร ชนะวงศ์  Environmental Engineering
18 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering
19 B6010348 นางสาวมรกต สมดอกเเก้ว  Environmental Engineering
20 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering
21 B6011208 นางสาวศุภราภรณ์ สอนสะอาด  Environmental Engineering
22 B6012021 นางสาวพฤษภา นาคะ  Environmental Engineering
23 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering
24 B6013592 นางสาวชุติภรณ์ วิเศษชาติ  Environmental Engineering
25 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering
26 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering
27 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering
28 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering
29 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering
30 B6019709 นางสาววิไลวรรณ ปล้องพุดซา  Environmental Engineering
31 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering
32 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering
33 B6020606 นางสาวสิริญา เวียงคำ  Environmental Engineering
34 B6021689 นายดำรงฤทธิ์ แสงจันทร์  Environmental Engineering
35 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering
36 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering
37 B6025335 นางสาวชัญญานุช ไชยศรีธิ  Environmental Engineering
38 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.