รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
2 B5806577 นายอภิสิทธิ์ สุมาลุย์  MAE
3 B5901005 นางสาวปติญญา พิลาศรี  ME
4 B5917679 นายพันธวัช พันชะโก  ME
5 B5917778 นางสาวพรนิภา มะหันต์  ME
6 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering
7 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
8 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
9 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
10 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
11 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
12 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering
13 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering
14 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering
15 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering
16 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering
17 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering
18 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
19 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
20 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
21 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering
22 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering
23 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering
24 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering
25 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering
26 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering
27 B6017569 นางสาวกุลธิดา เจริญจิตร  ME
28 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
29 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering
30 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.