รายชื่อนศ.
รายวิชา525340 : MECHANICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME
2 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME
3 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME
4 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME
5 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME
6 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME
7 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME
8 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME
9 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME
10 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME
11 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME
12 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME
13 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering
14 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME
15 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME
16 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering
17 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME
18 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME
19 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME
20 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering
21 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
22 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME
23 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME
24 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME
25 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME
26 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME
27 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME
28 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME
29 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME
30 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME
31 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME
32 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering
33 B5924097 นางสาวรสรีรัตน์ คำเฉลียง  Automotive Engineering
34 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์  Automotive Engineering
35 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering
36 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง  Automotive Engineering
37 B5912797 นายอลงกรณ์ อ่อนเพชร  Automotive Engineering
38 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering
39 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์  Automotive Engineering
40 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering
41 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering
42 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering
43 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.