รายชื่อนศ.
รายวิชา521356 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering
2 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering
3 B5907762 นายฐาปนา แก้วนิล  Agricultural and Food Engineering
4 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering
5 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering
6 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering
7 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering
8 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering
9 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering
10 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
11 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering
12 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering
13 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering
14 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
15 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering
16 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering
17 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering
18 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
19 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering
20 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
21 B6137434 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering
22 B6137465 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.