รายชื่อนศ.
รายวิชา536343 : FORMING AND JOINING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
2 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
3 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
4 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
5 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
6 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
7 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
8 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
9 B6017477 นายสุทธิศักดิ์ ศรีโท  Automotive Engineering10
10 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
11 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
12 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
13 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
14 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
15 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
16 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
17 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
18 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
19 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
20 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
21 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
22 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
23 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
24 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
25 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
26 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
27 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
28 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
29 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
30 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering10
31 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
32 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
33 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
34 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering10
35 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
36 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
37 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
38 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
39 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
40 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
41 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
42 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
43 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
44 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
45 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
46 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
47 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
48 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
49 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
50 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
51 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
52 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
53 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
54 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering10
55 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
56 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
57 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering10
58 B5907816 นางสาวศวรรยา ยันตะพันธ์  Automotive Engineering10
59 B5903269 นางสาวพิมพ์ผกา มณีมัย  Automotive Engineering10
60 B5902491 นางสาวอธิษฐาน ชุ่มมงคล  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.