รายชื่อนศ.
รายวิชา536343 : FORMING AND JOINING LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901128 นางสาวเสาวภา ทวีทรัพย์  Automotive Engineering10
2 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ  Automotive Engineering10
3 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering10
4 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering10
5 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ  Automotive Engineering10
6 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
7 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
8 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
9 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
10 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
11 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
12 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
13 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
14 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
15 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
16 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
17 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
18 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
19 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
20 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
21 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
22 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
23 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
24 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
25 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
26 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
27 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
28 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
29 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
30 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
31 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
32 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
33 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
34 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
35 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
36 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
37 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
38 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
39 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
40 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
41 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
42 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
43 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
44 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
45 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
46 B6021368 นายกิตติปกรณ์ ผางโคกสูง  Automotive Engineering10
47 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
48 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
49 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
50 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
51 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.