รายชื่อนศ.
รายวิชา524481 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5926084 นางสาวพรพรรษา สรรพาวุฒิ  ChemE10
2 B5925957 นายวันชัย มาลา  ChemE10
3 B5925476 นายณัฐพล เจริญบุญ  ChemE10
4 B5924394 นายนันทวุฒิ ติดใจดี  ChemE10
5 B5924370 นางสาวกีรติกา เหล่าประเสริฐ  ChemE10
6 B5923205 นางสาวสุทธาสินี เจาะรอด  ChemE10
7 B5923199 นางสาววันทนีย์ แสงสุวรรณ์  ChemE10
8 B5923168 นางสาวกัลย์สุดา กอสูงเนิน  ChemE10
9 B5923113 นางสาวธิติญา เติมลาภ  ChemE10
10 B5922666 นางสาวโพธิวรรณ ลครพล  ChemE10
11 B5922543 นางสาวสุพินญา วิไชมูล  ChemE10
12 B5920839 นางสาวปนัดดา เทียมทันพร  ChemE10
13 B5920822 นางสาวเนตรนภา บานแย้ม  ChemE10
14 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ  ChemE10
15 B5918638 นางสาวดลพร ของโพธิ์  ChemE10
16 B5918614 นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง  ChemE10
17 B5917631 นางสาวจิราณี เสือสมพงษ์  ChemE10
18 B5917570 นายพุฑฒินัฏฐ์ จารุพงษ์ทวิช  ChemE10
19 B5916603 นายปรัชญา โยประทุม  ChemE10
20 B5916443 นางสาวจารุวรรณ สุดเต้  ChemE10
21 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ  ChemE10
22 B5909872 นายอติชาติ พาทอง  ChemE10
23 B5909278 นางสาวปริณดา โคตนารา  ChemE10
24 B5908646 นางสาวปิยวรรณ ละชินลา  ChemE10
25 B5908073 นางสาวสุธิดา ทำมาน้อย  ChemE10
26 B5905690 นางสาวปิยพัชร เศรษฐชุ่ม  ChemE10
27 B5905546 นายธนกฤต ศรัทธาพันธ์  ChemE10
28 B5903542 นางสาวกัญญาพัชร ศรีอุดร  ChemE10
29 B5903290 นายวรเชษฐ์ เหล่าทอง  ChemE10
30 B5902965 นางสาวจินต์จุฑา นิลวัฒน์  ChemE10
31 B5902323 นางสาวเสาวคนธ์ มูลเมา  ChemE10
32 B5901678 นางสาวปฏิญญา ขุนโต  ChemE10
33 B5900633 นางสาวพรพรรณ จันทน์วัฒนวงษ์  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.