รายชื่อนศ.
รายวิชา322314 : PLANT PROPAGATION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.