รายชื่อนศ.
รายวิชา531211 : PRINCIPLES OF METALLURGICAL ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
2 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering10
3 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
4 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
5 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
6 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
7 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
8 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
9 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
10 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
11 B6013196 นายสิทธิบดี ปัญญาหล้า  Metallurgical Engineering10
12 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
13 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
14 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
15 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
16 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
17 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
18 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
19 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
20 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
21 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
22 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
23 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
24 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
25 B6103231 นางสาวพรพรรณ กุหลาบโชติ  Metallurgical Engineering10
26 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
27 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
28 B6103798 นายเขมรัตน์ ขันศิลา  Metallurgical Engineering10
29 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering10
30 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
31 B6104627 นายศราณุวัตร งิ้วไธสง  Metallurgical Engineering10
32 B6104863 นางสาวใบเตย จันทบัวลา  Metallurgical Engineering10
33 B6105242 นายชมพล จีบบรรจง  Metallurgical Engineering10
34 B6105747 นายวิธวัฒน์ ชอบใหญ่  Metallurgical Engineering10
35 B6105945 นายพงศกร ชำนาญกุล  Metallurgical Engineering10
36 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering10
37 B6106362 นางสาวภัคจิรา ไชยดำ  Metallurgical Engineering10
38 B6106423 นางสาวปภัสสร ไชยสาร  Metallurgical Engineering10
39 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
40 B6106515 นายธนพล แซ่ลิ้ม  Metallurgical Engineering10
41 B6106775 นางสาวธนาภรณ์ ตระกลทรัพย์ดี  Metallurgical Engineering10
42 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
43 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
44 B6107680 นายธีระสิทธิ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
45 B6107802 นายพงศกร เที่ยงโยธา  Metallurgical Engineering10
46 B6108052 นางสาวแพรวโพยม นอดีสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
47 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
48 B6108489 นายสหัสวรรษ นิลวัฒน์  Metallurgical Engineering10
49 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering10
50 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
51 B6109363 นางสาวมุกระวี บูรภักดิ์  Metallurgical Engineering10
52 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
53 B6109417 นางสาววนิดา เบ้าหล่อทอง  Metallurgical Engineering10
54 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
55 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
56 B6109899 นายวิศรุต ปานรักษา  Metallurgical Engineering10
57 B6110086 นายกิตติชัย ผดุงแพทย์  Metallurgical Engineering10
58 B6110116 นายพุทธินันต์ ผลบัว  Metallurgical Engineering10
59 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
60 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
61 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
62 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
63 B6110543 นางสาวลิปิการ์ พรหมปัจจา  Metallurgical Engineering10
64 B6110727 นางสาวทิพยสุดา พลหาญดี  Metallurgical Engineering10
65 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
66 B6111748 นายศรายุท ภักดี  Metallurgical Engineering10
67 B6111915 นายธรรมลักษณ์ ภูมี  Metallurgical Engineering10
68 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
69 B6112592 นางสาววรรณวนัช ยอดมณี  Metallurgical Engineering10
70 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
71 B6112837 นายวายุ รอญศึก  Metallurgical Engineering10
72 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
73 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering10
74 B6113247 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิ์โคหา  Metallurgical Engineering10
75 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
76 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
77 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering10
78 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
79 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering10
80 B6114466 นายณัฐภูมิ ศรีเมืองกลาง  Metallurgical Engineering10
81 B6114480 นายอนันตชาติ ศรีเรือง  Metallurgical Engineering10
82 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
83 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
84 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
85 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
86 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
87 B6115746 นายวัชรินทร์ สุขพิทักษ์  Metallurgical Engineering10
88 B6115999 นายพุฒิพงศ์ สุภาพูนสวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
89 B6116620 นายไวทยา โสมอินทร์  Metallurgical Engineering10
90 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
91 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
92 B6117122 นายสุจิเมธ เหลืองอภิรมย์  Metallurgical Engineering10
93 B6117290 นายวรวุฒิ อไภราช  Metallurgical Engineering10
94 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering10
95 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
96 B6117962 นางสาวธิติสุดา ขาวทอง  Metallurgical Engineering10
97 B6117986 นายณัฐนันท์ คงดี  Metallurgical Engineering10
98 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering10
99 B6118501 นายปฐวี ไชยบุศย์  Metallurgical Engineering10
100 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering10
101 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
102 B6132590 นายธนโชติ สีบ้านบาก  Metallurgical Engineering10
103 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
104 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering10
105 B6136260 นายนิรุต ทองพรมราช  Metallurgical Engineering10
106 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
107 B6136758 นายธนากรณ์ วงคำจันทร์  Metallurgical Engineering10
108 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.